Терние, с., cобир. 1. Колючий кустарник или колючее растение (часто о сорняках), а также терновник (Halimodendron argenteum). Изиде сѣяи сѣятъ сѣмене своего, и егда сѣяаше, ово паде при пути и попьрано бысть… а другое паде посрѣдѣ трьния, и въздрасте трьние и подави е (ἐν μέσῳ τῶν ἀκανϑῶν… αἱ ἄκανϑαι). (Лк. VIII, 7) Остр.ев., 94 об. 1057 г. И воини съплетъше вѣньць отъ трьния възложишя на главу ему (ἐξ ἀκανϑῶν). (Ин. XIX, 2) Там же, 183. (Т)ьрпи скърби: въ скър(бь)хъ бо доброты цвьтуть, акы въ трьньи цвѣтьци (ἐν ἀκάνϑαις). Изб.Св. 1076 г.1, 296. (1093): [Пленные] нази ходяще и боси ногы имуще сбодены терньем. Лавр.лет., 225. 1377 г. Аще ли кто стьблье или тьрнье хотя пожещи на своеи нивѣ, възгнѣтить огнь, то же огнь прошедъ въжьжеть чюжю ниву или виноградъ, достоить судити и испытати, да аще в невѣдѣние или въ мѣсть възгнѣтившю огнь сь будеть, без тощеты съгорѣвшаго да творить (τὰς ἀκάνϑας). (Экл. XVII, 41) Зак.суд.люд., 38. 1285–1291 гг. [то же – Мерило пр., 258. XIV в.; Корм.Балаш., 507 об. XVI в.: тернье]. И коли бы страна столь студена была, чтобы тако не могли рости… малогранаты, помаранцы и прочая, которые в теплых странах ростутъ, обсади свои дворецъ тернием или инымъ древесомъ страны тоя (cyrnim). Назиратель, 165. XVI в. Отъ небесе же огнь спаде, и пожже древа и терние, и долину сотвори подобно рву. Чел.Савв., 50. 1662 г. Завистный же род того не бояся. И воздвиже ков на Христа и пяту. Тернием сбоде главу его святу. Истом.Лит.пан., 100. 1680 г. – Образно и перен. О врагах христианского учения еретиках и нехристианах. Ино [семя]… паде на землю благу и даяше плод: ово тридесять, ово шестьдесят, ово сто, земли бл҃зѣ и правое и блг҃оразумное ср҃дце прилагая, очищеное от еретичьскаго терьния (τῶν αἱρετικῶν ἀκανϑῶν). Сильв. и Ант.вопр.1, 496. XV в. Православнии християне, яко пшеница, пожинаеми, и терние умножашеся. Пов.напад.татар, 130 об. 1635 г.
2. Образно. Невзгоды, беды, печали и т. п. Нo поидеши на жала мира того и в напасти, гдѣже есть терьние, и ехидны, и змия, и змиеве, но не боися… попралъ бо еси врагы своа и пакы я попреши (οἱ τρίβολοι). Ж.Андр.Юрод.1, 212. XIV в. ~ XII в. [то же – (Ж.Андр.Юрод.) ВМЧ, Окт. 1–3, 107. XVI в. ~ XII в.]. Гл҃аше бо поминая стг҃о повелѣние: кая ми пол<ь>за чюжему тернию печал<ь>нику быти? Еже бо ми есть не надоби, взимаю, даю убогымъ (ἀκάνϑων). Там же, 299 [то же – (Ж.Андр.Юрод.) ВМЧ, Окт. 1–3, 155. XVI в. ~ XII в.]. – В сочетании с относительным прил. или с род. пад. сущ. выражает значение, равное значению определения. И отовсюду исторгоша терние грѣховное и дияволе разрушиша краеградие, всюду благочестия исполниша. Г.Фирсов, 141. XVII в. Но иже и не сподобитися отъ невѣдѣния, многимъ терниомъ забвения отъ лѣтъ прехождений аще и первобытно вписалося послѣжде, существа дѣло неповредно бысть. Врем.И.Тим., 279. XVII в. Оле… непрележанию ко взысканию спасения душевнаго! Зане сѣянное в нихъ сѣмя словеси Божия отъ церковнаго… предания на нивѣ сердца ихъ подавлено в нихъ терниемъ печалей вѣка. Ав.Кн.бес., 314. XVIII в. ~ 1675 г.
◊ Терние и волчецъ, терние и былие – о колючках, сорняках как символе наказания, страдания, опустошения (ср. ветхозаветный рассказ о грехопадении Быт. III, 1718). Блг҃ыи же Бъ҃ не попусти ему отити отъ страны сея, егоже и-щрева матерьня и пастуха быти въ странѣ сеи бо҃гласьныихъ овьць назнамена, да не пастуху убо отшьдъшю да опустѣеть пажить, юже Бъ҃ благослови, и тьрние и вълчьць въздрастеть на неи. (Ж.Феодос.Нест.) Усп.сб., 76. XII–XIII вв. Проклята земля в дѣлех твоих… терние и волчець възрастет тобѣ, и яси траву сел<ь>ную (ἀκάνϑας καὶ τριβόλους). (Быт. III, 17–18) Библ.Генн. 1499 г. Нива аще дѣлателем не орана, то бес плода будет, токмо терние и былие раститъ. Изм., 206 об. XVI в. ~ XIV в. Рече Господь Адаму: терние и волчецъ изъ дланий твоихъ да прозябетъ. (Адам) П.отреч. I, 3. XVII в. Терние растетъ въ руку (въ руцѣ) пьяници (пьяницѣ) – образное выражение из Ветхого Завета Притч. XXVI, 9: «что колючий терн в руке пьяного, то притча в устах глупцов» (букв. «терние растет в руке пьяного»). И .а҃.-е убо сказанию вѣщемъ уже бывъшимъ подобиться, а .в҃.-е пармиискыми притчами и инѣмъ таковымъ ученымъ обычаемъ, яко се: тьрние растетъ в руку пьяници (ἄκανϑαι φύονται ἐν χειρὶ τοῦ μεϑύσου). (Пролог) Апокал., 6 об. XIII в. Глт҃ь Писание: властели яри суть и вина да не пьють… Реч<е> бо: не пии вина во пьяньство. И паки реч<е>: тернье ростеть в руцѣ пьяницѣ. Мерило пр., 114. XIV в. [то же – Никон.Панд.1, 200. XIV в.; (Сл.мт.Дан.) Сб.Друж., 73. XVI в.]. Яко огнь въ тернии – очень сильно (ср. Пс. CXVII, 1012). Вси языцы обшедше обыдоша мя, яко бчелы сот, и разгорѣшас<я>, яко огнь в тернии (ср. Пс. CXVII, 10–12: ὡσεὶ πῦρ ἐν ἀκάνϑαις). (Ж.Стеф.Перм.) ВМЧ, Апр. 22–30, 1009. XVI в. Обыдоша мя, яко пчелы сот, и разгорешася, яко огнь в терни<и>, и именем Господним противляхся им крепость моя. Ив.Гр.Посл. IV, 361. XVII в. ~ 1579 г. Борис Федоровичь искру злобы… яко огнь въ тернии въ великъ пламень воспали… всѣмъ показуяся гнѣвливъ и яръ. ДАИ II, 194. 1619 г.