Тесенъ, м. Деталь бортного знамени. Кости Кузмина сына зъ братьею знамя двои розсохи, знамя поясъ съ трема тесы… Исъ того же села изъ Санского владычни бортники ходятъ… знамя ихъ поясъ да тесенъ съ розсохи. Ряз.п.кн. II, 453. 1568 г. Да Ивашка Олехина знамя палица, да отъ палицы виситъ тесенъ, да два рубежа по концомъ палицы, да подъ тесомъ щепера къ землѣ. Там же, 456.