ТО2, частица. 1. Усилительная; употребляется для усиления или выделения слова, к которому относится: -то, же. И судьи спросили Оникея да Семена: скажите въ Божью правду, да чьей то землѣ тотъ Савка ставитъ дворъ. Арх.Стр. I, 86. 1490 г. Аще ли то и агг҃лы ес<ть> [Бг҃ъ] сътворилъ духы, но наша дш҃я въ телесех, агг҃лы же бес тѣлесъ, да якоже о дш҃ахъ и агг҃лехъ, такожде и о огни ес<ть> разумѣвати (ἐπεὶ καί). Шестоднев Ио.екз.1, I, 294. XV–XVI вв. (1150): Мъстиславъ же на ночь то розставля сторожеве, а сам ляже со угры спати. Моск.лет., 54. XVI в. (1237): Татарове… поидоша на великого князя Юрья, а друзии идоша к Ростову, инии же ко Ярославлю, а ини на Волгу и на Городець, и ти то плениша все по Волзѣ и до Галича Мерьскаго. Там же, 128. Первии отступници в нашей земли… всех святых писаниа отмещают: несть деи втораго Христова пришествия и Царствиа Небеснаго святым; умерь деи хто, и он то умер, по та места и жил. (Посл.Иос. к еп.Нифонту) Ист.ересей, 425. XVI в. Кто то есть въ насъ таковый безумный? Беседа Вал.2, 9. XVI в. У двереи рогозинка или воилокъ переменити или потирало чистое положить, а грязъное прополоскать и высушит<ь>, и опять туто же под ноги пригодится, ино то у добрых людеи у порядливои жены всегды домъ чистъ и устроенъ. Дм.К., 37. XVI–XVII вв. Тогда-то всѣялъ супостатъ ревность. Курб.Ист., 477. XVII в. ~ XVI в. – В сочетании с указ. мест. то: то-то. то-то есть наше чернечество, чтобы… почитати божественная и исправляти честно, а не тщеславно. Беседа Вал.2, 16. XVI в. И то-то будет, что и насъ не будетъ, и то-то будетъ, что и об насъ потужатъ. Сим.Послов., 109. XVII в.
2. Усилительная; в сочетании со сравнительной степенью последующего прилагательного употребляется для выражения постепенного нарастания признака: всё. Смуты в Цр҃ѣградѣ день ото дни то бол<ь>ши прибываютъ. Куранты5, 114. 1656 г.
3. Релятивизатор; в постпозиции с местоимениями и местоименными наречиями употребляется для образования придаточных определительных и пояснительных предложений. А(ште) хоштеши вьс(я)кого грѣх(а б)оли б(ы)ти, чюжихъ (не) пытаи, много (бо) того есть въ тебѣ, имьже то иному зазираемъ. Изб.Св. 1076 г.1, 301. Даже которыи князь по моемь княжении почьнеть хотѣти отяти у стг҃о Георгия, а Бъ҃ буди за тѣмь, и ст҃ая Бц҃а, и тъ ст҃ыи Георгии, у него то отимаеть. (Гр.кн.Мстислава) Др.пам.1, 177. 1130 г. А от Смолѣньска чистыи путь до Ригы, а не надобѣ имъ ни вощець ни мыто, а на волоцѣ, како то есть пошло. Смол.гр., 12. 1219–1229 гг. Урядили пакъ миръ, како было любо Руси и всѣму латинескому языку, кто то у Русе гостить. Там же, 21. 1229 г. На семь ти, княже, хрьстъ цѣлов(а)ти, на цѣмь то цѣловал(ъ хрьстъ) отець твои Ярославъ. Гр.Новг. и Псков., 9. 1264 г. Тому ити ротѣ, у кого то лѣжалъ товаръ. Правда Рус. (пр.), 127. 1285–1291 гг. ~ XII в. Оже ли пропьетьс(я) или пробиеться [купец, взявший в долг деньги], въ безумии чюжь товаръ испорътить, то [следует поступать] како любо тѣмъ, чье то куны – жьдуть ли ему, а своя имъ воля, или продадять ли, своя имъ воля. Там же, 130. [Заглавие статьи] Иже съ скотомь туже заповѣдь да дьржать, юже то и выше сказахъ. (Вас.Вел. 63) Ном.Меф., 346. XIII в. Се послали два мужа хотыняне… про ту тяжю про реку, про что то послале Негане. Гр.берест., № 600, 471. XIII в. (1142): Посла Всеволодъ Ст҃ополка в Новъгородъ, шюрина своего, смолвяся с новьгородьци, которыхъ то былъ приялъ. Ипат.лет., 310. Ок. 1425 г. Аще удавится или срѣжетьс<я> члк҃ъ во црк҃ви, или убиють, или инако осквернить црк҃ви, да не поють в неи мсц҃ь, а и воскопають персти, гдѣ то кровь была, и высыплють вонъ. (Епит.св.бог.отец) Правила, 154. XV–XVI вв. ~ XII–XIII вв. Мы тебе писали, не жены у тебя просили, – намъ твоя жена не надобѣ; мы тебѣ къ розсуду то писали: сколь то невозможно у тебя жены взять, таково то невозможно тебѣ съ намѣсники не ссылатися. Ив.Гр.Посл., 159. XVII в. ~ 1573 г.
4. При союзах в придаточных предложениях. Аже то лодия присълана кыяниня, обѣсти ю кънязу, дати не буде присловъя. Гр.берест., № 745, 262. XI–XII вв. Оже то еси казале Несъдѣ вѣверичь тихъ дѣля, коли то еси приходиле въ Рус(ь) съ Лазъ(в)къмъ, тъгъдъ възяле у мене Лазъвке Переяслав(ь)лѣ. Там же, № 105, 356. XII в. (945): А о сихъ, оже то приходять чернии болгаре (и) воюють въ странѣ корсуньстѣи, и велимъ князю рускому, да ихъ не почаеть. Лавр.лет., 51. 1377 г.
5. С союзом и в ограничительном значении: (и) притом, (да и) то. Дерева тамо не могутъ рости и плодитися оприче малых, и то нечасто (y to). Назиратель, 342. XVI в. Въ Иерусалимѣ октября въ 13 день былъ дождь, и то не добрѣ большой, малешенекъ, яко ситомъ, и то переставая. Арс.Сух.Проскинитарий, 53. 1649г. И въ Якуцкомъ, государь, служилыхъ людей малолюдство великое… потому которые служилые люди въ Якуцкомъ и есть, и то многие старые и увечные, а иные казачьи дѣти. ДАИ X, 343. 1687 г.
6. В начале прямой речи: ну, вот, итак, значит. Реч<е> Иаковъ к Симеону и Левгии: ненависть на мя створисте, яко злу быти и мнѣ всѣмъ живущим на земли в Ханаонѣх и въ Ферзех, мене ж<е> ес<ть> мало числом, и събравшес<я> погубят мя… Они ж<е> рекошя: то ли, яко блудницу, имуть сестрю [так!] нашу (ἀλλ᾽ ὡσεὶ πόρνῃ)? (Быт. XXXIV, 30–31) Библ.Генн. 1499 г. Старець же рече к ней: то аще хощеши видѣти его, да идеши нынѣ в домъ свой, и азъ, шедъ, увѣщаю его. Патерик Печ., 21. XV в. ~ XIII в. (988): Онъ же [Кирилл Философ] рече: то аще хощеши одесную стати с праведными, то крестися. Володимеръ же положи на сердцѣ своемъ, рекъ: пожду еще мало, хощу испытати о всѣхъ вѣрахъ. Соф. I лет.1, 63. XV в. (1202): И рече ему Роман: то уже крестъ еси цѣловал, сли же ся къ свату своему… къ Всеволоду, а азъ слю же и к нему, отцу и господину и молимся ему, да бы ти Киевъ пять дал. Моск.лет., 100. XVI в. Дияволъ обрадовася и реч<е>: то всегда убо жертву от кумиръ приемлю, но тако ся обеселити не могу, якоже от сих крс҃тьянъ приносимых бываетъ ми радость. Сл. и поуч. против языч., 266. XVI в.