ТОРНЯЯ, мн. Лира. Многа же и пѣсни гласнаа имут измѣнения и торняа же и ины гусли многа измѣнениа <и>мут (αἱ λύραι). (Предисловие) Псалт.толк.Феодорит., 1. XV в. – Ср. терня.