ТРѢСНОВИТЫЙ, прил. Плетеный. Да сътворят ризу ст҃у Аарону, въ неиже въ ст҃ѣм да жрет мнѣ, сиа же ризы да сътворят: наперсие, ризу врьховнюю и окрилъ ризу трѣсновиту [вар. Пятикн., 81 об. XV в.: тресновитую] (κοσυμβωτόν). (Исх. XXVIII, 4) Пятикн.1, 75 об. XV в.