ТРОСТЬ, ж. 1. Стебель, тростинка. Начятъ Иис҃ гл҃ати народомъ о Иоанѣ [Крестителе]: чесо видѣтъ изидосте въ пустыню? Трьсти ли, вѣтръмь колѣблемы (κάλαμον)? (Мф. XI, 7) Остр.ев., 267. 1057 г. Ст҃ии мужи и жены свою жизнь учистиша жестокыимъ покаяниемь, а не акы тръсть, вѣтръмь овъгда ся сѣмо прѣкланяющи, овъгда овамо (ср. Мф. XI, 7: κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενον ‘трость, ветром колеблемую’). Златостр.3 (Г.), 216. XII в. Иоанъ болии паче пррк҃ъ есть… нъ яко тръсть вѣтръмь колѣблемъ [ср. Мф. XI, 7] быти отвѣщаваше ся (quia arundo). Гр.Вел. I, 98. XIII в. Бж҃е мои, положи их, яко коло, яко тръсть [ср. Псалт.Чуд., 198. XI в.: яко стьблие] пред лицем вѣтру (ὡς καλάμην). (Пс. LXXXII, 14) Библ.Генн. 1499 г. Не проклѣнье [ἡ προβολή ‘отросток, поросль’, ср. проклѣти, проклѣтися] бо тростное маслины и [вм.: маслины – ἐλαίας] древяныя творить (τοῦ καλάμου). Шестоднев Ио.екз.2 (Б.), 246. XV в. [то же – Шестоднев Ио.екз.1, III, 342. XV–XVI вв.]. Емлешеся [купец] за трости водныя, хотя удержатися. Пах.Ж.Моис., 89. XVII в. ~ XV в. || Собир. Тростник, камыш. Много от растущаго из земля на днѣ въ корени имать силу сѣменную, яко же се трость от лѣторасли на днѣ въ корени творить (ὁ κάλαμος). Шестодев Ио.екз.1, III, 341. XV–XVI вв. Озерко Долостцо… а рыбы въ немъ не сказываютъ, – заростаетъ тростью. Псков.п.кн., 341. 1587 г. Дивий медъ ростетъ в великихъ тростяхъ (roren). Травник Любч., 248. XVII в. ~ 1534 г. На днѣ есть въ немъ [в пруду] трость, почему знать, что тамъ мѣсто влажное (trzcina). Х.Рад., 63. 1695 г. || О бамбуке. А трость ростетъ подле моря, желта, вверхъ саженъ з десять, а толщиною въ обоймо и гораздо болши, а въ ней пусто, а противъ колѣнъ днами крѣпко, и камышемъ китайцы тое трость называютъ же, а из-ыныхъ дѣлаютъ и стрѣлы. Вед. о Кит.зем., 27. 1669 г.
2. Ствол или обломок тростника или тонкого дерева. Бѣ нѣкыи ошьльникъ въ пещерахъ иерданьскыихъ… Сь, единою съходя питъ воды отъ Ердана, набодеся на трьсть, и бѣ въ немь (ἀπὸ καλάμου). Патерик Син., 50. XI в. Бяше бо нога его [отрока] скорчена и суха, акы трость. (Чтен.Бор.Глеб.) Сильв.сб.1, 106. XIV в. Срѣте его [св. Герасима] левъ, вельми рыкаа: имѣаше бо въ нозѣ своеи язву люту от тръсти, вънзьшаа ему (ἀπὸ καλάμου). (Патерик Скит.) ВМЧ, Дек. 31. 2624. XVI в. ~ XIV в. Для того та трава тако названа есть, что пастуси в трости ея сопели делают и свистят. Леч. V, 130. XVI–XVII вв.
3. Тростниковая палка. Текъ единъ отъ нихъ и приимъ губу, наплънь оцьта, и възньзъ на трьсть, напаяаше Его (καλάμῳ). (Мф. XXVII, 48) Остр.ев., 200 об. 1057 г. Память… Протериа, архиепс҃па Альксандриискаго, иже, въ бж҃ствьную купѣль въшьдъ, от гонящихъ его тръстьми острыми сбоденъ быс<ть> (καλάμοις ὀξέσι). Пролог (жит.сент.), 788. XII–XIII вв. И дана ми быс<ть> тръсть, подобьна жьзлу, глщ҃а: въстани, измери црк҃вь Бж҃ию и олтарь (κάλαμος зд. ‘измерительная трость, около 6 локтей’; ср. Иез. XL, 5). Апокал., 49 об. XIII в. Томимомъ… антиоханомъ… от скорпия и комаръ… повелѣ [Аполлоний Тианский] трости держати члв҃комъ и шествовати по граду и звати, тростемъ трясомомъ: бес комаръ граду (καλάμους… τοὺς καλάμους)! Хрон.Г.Амарт., 305. XIV в. ~ XI в. [то же – Лавр.лет., 40. 1377 г.]. (1018): И нача [воевода Блуд] укаряти Болеслава, г(лаго)ля, да то ти прободемъ тростию чрево твое толъстое. Соф. I лет.3, 129. XV в. || Одно из орудий страстей Христа. И съплетъше вѣньць отъ трьния, възложишя на главу ему [Иисусу], и трьсть въ десницу ему… гл҃юще: радуися, цр҃у июдеискъ. И, плинувъше на нь, прияша трьсть и бияху по главе его (κάλαμον… τὸν κάλαμον). (Мф. XXVII, 29–30) Остр.ев., 187 об. 1057 г. А от темницы Х(с҃)вы ст҃ая Елена налѣзла чст҃ны кр҃стъ и гвоздья, и вѣнець, и копье, и трость, ес<ть> саженей .в҃ı.. Х.Дан.иг.1, 37 об. XV в. ~ н. XII в. Се же во царскихъ Златыхъ полатахъ: крестъ честныи, вѣнецъ… багряница, копие, трость, повои святыя Богородицы и поясъ. Х.Ант.Новг., 19. XVI в. ~ 1200 г. Образъ Спасовъ… пелена атласъ… а на ней крестъ и трость и копье, низано жемчугомъ. Оп.им.Ив.Гр., 3. 1583 г.
4. Трость, посох, служащие для опоры при ходьбе. И у Слазки подано: ферезѣя бархатная… шапка бархатъ двоеморхъ… трость съ алмазною запаною. Выходы цар., 692. 1680 г. Трость, а на ней рожечикъ, оправленъ серебомъ. Д.Шакловит. IV, 99. XVII в.
5. Рукоять (бича, плети). Куплено двѣ плети на тростех. Кн.расх.Ивер.м. № 24, 17 об. 1664 г.
6. Тростниковая п­­­­алочка для письма. (Я)зыкъ мои трьсть къни<гъ>чия бръзопишушта (κάλαμος γραμματέως). (Пс. XLIV, 2) Псалт.Чуд.1, 31. XI в. Языкъ мои тръсть книжьника скорописьца (κάλαμος γραμματέως). Псалт.Б.-С., 33. XI в. [то же – Палея Толк.1, 389. 1406 г. ~ XIII в.; Библ.Генн. 1499 г.]. Христе Боже нашь, иже вольное распятие… въсприимъ и тръстию крьстьною, обагърениемь очьрвивъ своя пьрсты, окръвави, на оставление намъ цѣсарьскы написати чловѣколюбьствовавъ: не прѣзъри насъ погыбающь… нъ ущедри (τῷ καλάμῳ τοῦ σταυροῦ ‘[писчей] тростью креста’). Стихирарь1, 13. XII в. Пс<алом>. Запрѣти звѣрьмъ тръстьнымъ. Т<олкование>. Чародѣемъ и еретикомъ, пишющемъ тръстью лукавая (τοῦ καλάμου). (Пс. LXVII, 31, толк.) Изб. XIII в., 93. Трость бо не пишеть сама, аще не будетъ пишющего ею. Феод.Печ. (Ер.), 174. XV в. ~ XI в. В ту нощь, взем трость [ср. (Ж.Ио.Злат.) ВМЧ, Ноябрь 13–15, 965. XVI в.: рогозъ вземъ], нача [Иоанн] писати Павла апсл҃а съказание (в греч. иначе: τὰ σχέδη ‘листы папируса’). Пролог (Срз.), 129. XV в. [то же – (Вид.ап.Павла) ВМЧ, Ноябрь 16, 2063. XVI в.]. Егда убо помыслих коснути чернилу, остаяше рука худости моеа с тростию на хартии. Иос.Вол.Посл., 154. XVI в. Бысть языкъ мои трость книжника скорописца, и увѣтлива уста, аки рѣчная быстрость [ср. Пс. XLIV, 2: κάλαμος γραμματέως]. Сл.Дан.Зат., 5. XVII в. ~ XII в. Кое слово благо отрыгну сердце пророче и коему царю дѣла глаголетъ языкомъ, яко тростию скоро пиша книги [ср. Пс. XLIV, 2]? Ав.Кн.толк., 451. XVII–XVIII вв. ~ 1677 г. Графиями – тростми писчими. Алф.1, 49 об. XVII в.
7. Удилище. Чьто бо велико далъ Петръ, рьци ми, не мрѣжю ли раздьрану, и тръсть, и удицю? Нъ обаче домъ вьсея вьселеныя ему отвьрзе [Бог], и землю и море простъре (κάλαμον). Златостр. (Г.), 73. XII в. Рыбьную ловитву въ чловѣчьскыи ловъ преложивъ, сущая въ глубинѣ съблазнъ тръстию възведъ таино, Филипе апостоле, вьсего мира обогатилъ еси (καλάμῳ). Стихирарь1, 53 об. XII в.
8. Солома; соломинка для питья. Розсыти воду с медомъ и смеси, все пий тростию. Леч. II, гл. 108. XVII–XVIII вв. ~ XVII в.
9. Трость, жердочка, смазанные клеем, использовавшиеся для ловли птиц (?). Омел<ь>ник трости творит, взирает вѣия, и прелукует перо птич<ь>е (καλάμους). Гр.Наз.1, 81 об. XIV в.
10. В сост. геогр. назв. 6-я сторожа на Казачей трости. Д.сторож.службы, 62. 1623 г. Грамоту дали есмы свиного лета осмаго месяца в 5-и [день] ветха, на Желтои трости орда кочевала [рус. пер. геогр. назв. Сарыкамыш]. (Ярл.Тайд.Иоан. 1347 г.) Хан.ярл.1, 467. XV в.
11. (?) Умнааго ти облака параклитова тръсть [вм.: утрь (?)] бысть, Хв҃ѣ учяся неиздреченьнѣ таинѣ (τῆς νοητῆς νεφέλης τοῦ παρακλήτου ἔνδον ὡς γενόμενος ‘будучи внутри параклитова мысленного облака’). Мин.май, 125. XIII в. [ср. Мин.Пут.3, 437. XI в.: яко утрь].
◊ Трость заморская, морская – бамбук. У него взятъ до казны царьского величества посохъ трости заморские, золотомъ и серебромъ вегафтованы. Польск.д. III, 756. 1570 г. И соха шатерная – морская трость, толстотою две пяди, драгою мусиею исписана красно. Каз.ист., 64. XVI в. Прочее жь богатство изъ тое бочки надъ чудотворными его [Антония Римлянина] мощьми иконы, пятницы и створцы множество и трость морская вѣтвьми и камень, на немже по водамъ приплылъ, въ паперти противу ево гроба во свидѣтельство истинныя Российскаго государства вѣры. (Чел.Серг.) Суб.Мат. IV, 311. 1682 г. Ис тростей морскихъ тамошние жители домы себѣ ставятъ. Козм., 178. 1670 г. Всякая стрѣла – морская трость. Ск. о молодце, 16. XVII в. – Ср. трестъ, треста.