ТУФА, ж. Кисточка, султан (ср. греч. τοῦφα от лат. tufa). Дивии волъ ес<ть> великь, индиискы сеи животно, от негож ес<ть> рекомаа туфа, еюж<е> кросят [вар. 1539 г.: красять – κοσμοῦσι ‘украшают’] коня и облогы князи на полих (ἡ… τοῦφα). Козма Инд.2, 290. XVI в. ~ XIV–XV вв.