ТЩЕТА, ж. 1. Убыток, ущерб. Не р(а)скаися николиже о милостыни… еда въ мьзды мѣс(т)о сугубу тъштету въсприимеши (διπλὴν τὴν ζημίαν). Изб.Св. 1076 г.1, 704. Не вѣмь… по коеи винѣ отъступи брака – или биения ради не тьрпящи ранъ… или имѣния ради тъщеты не тьрпящи (τὴν εἰς χρήματα ζημίαν). (Вас.Вел.) Ефр.корм., 473. XII в. Житиискыи купець по вся дн҃и чтеть прибытокъ и тьщету (ζημίαν). Ефр.Сир. III, 72. 1269–1289 гг. Тогда ставъ Павелъ посредѣ ихъ, реч<е>: подобаше убо, о мужи… отвестися от Крита избыти досады сея и тщеты (τὴν ξημίαν). (Деян. XXVII, 21) Чуд.Нов.зав., 78 об. XIV в. Тщеты творити мужу праведну не добро (ζημιοῦν ‘причинять убыток’). (Притч. XVII, 26) Библ.Генн. 1499 г. Тщету приемлюще лакому, мудръ будеть незлобивыи (ζημιουμένου ἀκολάστου). (Притч. XXI, 11) Там же. А крестьяне, вышедъ изъ-за служилыхъ людей, живутъ за тарханы во л<ь>готе, и отъ того великая тощета воинскимъ людямъ прииде. СГГД I, 594. 1584 г. Винное упивание… имѣнию своему тщета. Дм., 46. XVI в. Утрата – тщета и убыток. Алф.1, 235. XVII в. || Потеря (войска и т. п.). И едва сами воеводы бол<ь>шие возмогоша убежати, а иных же избиша, и на Русь прибегоша с великою тщетою, и много добре язвенных прибегоша. Каз.ист., 62. XVI в. И приидоша къ Москве со тщетою воиска своего, но не съ радостию, но съ печалию съ великою. Много же воиска того, отъ Казани идуща, на пути отъ глада изомроша. Каз.лет., 251. XVII в. ~ XVI в.
2. Вред. Чьто же еште речеши о младеньцихъ, ни тъщеты чюющиихъ, ни благодѣти? Или ты крьстимъ? Зѣло же, тунъ аще тъщить кая бѣда (τῆς ζημίας). Гр.Наз., 94. XI в. Сн҃у, скота своего безъ пастуха не даи въ тъщету, да не испортьши [так!] его. Пов. об Акире, 73. XV в. ~ XI–XII вв. Лѣпо есть убо сиа книгы внимати съ умѣнием, да никтоже, мало оставль, велику приимет тщету. (Иов.Предисл.Полихр.) Там же, 377. Аще и многоразличнаа брашна ѣмы, хлѣба же не вкушьше, велику си тщету творим. Корм.Балаш., 404. XVI в. Велиа тщета не имѣти иськусныхъ на совѣтъ. (Посл. о согл.) Сл.мт.Дан., 54. XVI в. Не на тщету, но на пол<ь>зу дает нам [Бог] таковы казни, чтоб нам жити пред ним… не без боязни. Посл.Шаховского Д.Пожарскому, 409. XVII в.
3. Недостаток, недостаточность, ущербность. На чл҃ка же не достоить вражъды имѣти, паче же о тъштетѣ тѣлесьнѣ (περὶ ζημίας). Панд.Ант.1, 82. XI в. Переполох изгоняется и тщета сердечная, яже бывает от немочи, вельми пользует мушкат, рано ести с солию смесив. Леч. V, 536 об. XVI–XVII вв.
4. Суета, суетность. Но яже нѣкая бѣ ми приобрѣтел<ь>, сия мню Ха҃ ради тщету, но тѣм убо и мню вся тщету быти за преимущии разум Ис҃ Ха҃ Га҃ моег<о> (ζημίαν... ζημίαν). (Фил. III, 7–8) Чуд.Нов.зав., 129. XIV в. Старець ж<е>… яко тщету себѣ славу человѣческую вмѣняше. Ж.Дан.Пер., 21. XVI в. Левъ [Армянин]… восхитивь цр҃ство Римьское недостоинѣ, «не прослави, ни блг҃одари Бг҃а» [ср. Деян. XII, 23], иже послаби, нъ отступи пустошнѣ в тщетѣ смысла своего и еже утвержати бесчестиемь [ἐν τῷ τὴν ἀσέβειαν κρατύνειν ‘поддерживая нечестие’], тѣмь ему цр҃ьство пребывати мняаше (ἐν τῇ κενώσει). (Ж.Никиты) ВМЧ, Апр. 1–8, 75. XVI в. Вся сия внѣшняя бляд(ь) ничтож<е> суть, но токмо прелесть, и тля, и пагуба. Аз проидох дѣлом, и ничтож<е> обрѣтохъ, но токмо тщету. (Ав.Ж.) Пустоз.сб.1, 13. 1675 г. Иновѣрцовъ призывать со учениемъ от божественного писания и проповедию слова Божия, а не насилием… чтоб то добро начатое дѣло в совершение привести безо всякие тщеты и в людех бы иновѣрных не возбудить смятения. Белокур. I, 152. 1682 г. – Въ тщету, в знач. нареч. Впустую, напрасно. Еда имаши вражьду на кого, и труди твои въ тщету будуть (εἰς κενόν). Златостр., 56. XII в. Наставлю на васъ запущение, и сѣете въ тщету сѣмена ваша, и поядутъ трудъ вашихъ супостати ваши (Лев. XXVI, 16: διὰ κενῆς). (Муч.Евдокс. и др.) ВМЧ, Сент. 1–13, 113. XVI в.