Ѣ, . . ѣ , ѣ. <> ҃ ҃ ҃ ҃ ҃, ѣ: ѣ, ѣ (. XX, 12: τὰς πόλεις τῶν φυγαδευτηρίων). .2, 273 . 1477 . ~ XIII. [ . . 113, 52. XVI .]. . ѣ, ѣ.